top of page

הנשים במקדש

האם היה נהוג שגם נשים משתחוות לפני הפרצות בסורג?

שאלה:

האם היה נהוג שגם נשים משתחוות לפני הפרצות בסורג?

תשובה:

נראה בבירור ממקורות חז"ל שהנשים גם הן התפללו בהר הבית והקיפו אותו, ומן הסתם גם הן השתחוו, כתקנת חכמים, כנגד הפרצות והשערים. המהרי"ט מבאר את לשון המשנה "כל הנכנסים להר הבית נכנסים דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל" (מידות ב,ב) - שכל הנכנס היה צריך להקיף היקף שלם, כדי שישתחווה בכל י"ג המקומות. ומצאנו שגם הנשים שנכנסו היו מקיפות את הר הבית, כפי הלכה זו שבמסכת מידות. לדוגמא במסכת שמחות (ו,יא) מתואר כך: "ואלו הן שמקיפין דרך שמאל, אבל, ומנודה, ומי שיש לו חולה, ומי שאבדה לו אבדה. מה לך מקיף לשמאל, שאני אבל, אומרים לו השוכן בבית הזה ינחמך... מי שיש לו חולה, אומרים לו השוכן בבית הזה ירחם עליו, ואם היה בן קיימא ירחם עליו מיד, ומעשה באשה אחת שחלתה בתה ועלתה והקיפה, ולא זזה משם עד שבאו ואמרו לה נתרפאתה". ממילא סביר להניח שגם הנשים, כאשר הקיפו את הר הבית, השתחוו כפי התקנה, ומכל מקום לא מצאנו הגבלה בעניין זה. הרב אריאל שליט"א בסידור לאם ולבת (בעמוד 28) כותב ש"בתפילת נשים ובתפילת גברים תוך הקפת הר הבית, סביר להניח שהיה מסלול הקפה מיוחד לאנשים ומסלול אחר לנשים, אם כי הדבר לא נזכר במפורש".

bottom of page