top of page

בגדי כהונה

האם היו מכינים חושן 'רזרבי'?

שאלה:

כמה יחידות חושן היו מכינים? הרי כהן גדול חייב להיות עם 8 בגדים ואם נעשה לו פסול ממנים כהן אחר וגם הוא צריך שמונה בגדים.

תשובה:

אין צורך לעשות יותר מחושן אחד. אם נמצא פסול בכהן הגדול וממנים כהן אחר תחתיו, הרי שמלבישים את החושן הקיים לכהן המחליף. החושן אינו בגד שצריך להיות מותאם בגודלו לכהן הלובש אותו, אלא הוא בגד קטן היושב על לבו של הכהן הגדול, והוא יכול להתאים לכל כהן גדול. החושן יכול אמנם להיטמא, אך מדובר בהתרחשות שסבירותה נמוכה למדי. לפיכך, וכיון שאבני החושן יקרות מאד, נראה אין צורך להטריח את הציבור ולעשות חושן נוסף.

אמנם לגבי כלי המקדש שנינו במשנה (חגיגה פ"ג מ"ח): "כל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים (=בגדים רזרביים), שאם נטמאו הראשונים יביאו שניים תחתיהן", אך שם מדובר על הכלים, ולא על בגדי הכהן הגדול. לגבי בגדי הכהן הגדול, משמע מכתבי יוסף בן מתתיהו (ההיסטוריון היהודי שחי בסוף ימי הבית השני, וכתב את ספריו לאחר חורבן הבית), שלא הייתה אלא מערכת בגדים אחת לכהן הגדול, שכן הוא מספר שהרומאים היו לוקחים את בגדי הכהן הגדול כ"בני ערובה", ומחזיקים אותם שמורים אצלם, כדי שהיהודים לא ימרדו, ורק לפני הרגלים הם היו מאפשרים ליהודים לקחת אותם.

bottom of page