top of page

כלי המקדש

האם הכיור נחשב כאחד מכלי המקדש?

שאלה:

האם נכון שהכיור לא נחשב כאחד מכלי המקדש,כי הרמב"ם בספר המצוות לא מזכיר אותו, כאשר הוא מונה את כלי המקדש, ולכן בפרשת נשא לא כתוב מי נשא את הכיור, כי באמת זר יכול לשאת אותו?

תשובה:

הרמב"ם בהלכות בית הבחירה (פ"א ה"ו ופ"ג הי"ח) מזכיר את הכיור בין כלי השרת. ובלשון הספרי פרשת נשא פיסקא י: "ולקח הכהן מים קדושים, אין קדושים אלא שקידשו בכלי, ואלו הם? אלו מי כיור".

בספר המצוות (מצוות עשה כ) לא הזכיר אותו, כי הזכיר את המנורה והשולחן והמזבח כדוגמאות בלבד, כפי שציין במפורש: "וזולתם".

לשאלתך על נשיאת הכיור במסעות בני ישראל במדבר, אצרף קטע מספר 'הכיור' הנמצא בהכנה במכון המקדש:

התורה מתארת בפירוט (במדבר פרקים ג-ד) את הובלת כלי המשכן במסעות בני ישראל במדבר, החל מאריזת הכלים בעטיפות מיוחדות, וכלה בנשיאתם על ידי הלויים. ככלל, המשכן עצמו נישא בעגלות, באחריות בני גרשון ומררי, ואילו כלי השרת – הארון, השולחן, המנורה ושני המזבחות – נישאו על ידי בני קהת. הכיור לא מוזכר כלל בכל הפרשה, והדבר אומר דרשני!

האבן עזרא (הפירוש הארוך, שמות לה,טז) כותב: "הנה אין לכיור ולכנו בדים, אולי על העגלות היו נשואים". סברה זו מחשיבה את הכיור כחלק מחצר המשכן, ולא ככלי שרת!

לעומתו כותב הרמב"ן (שמות לח,כא): "ולא הזכיר בכאן [בפרשת פקודי, בפירוט מה שנעשה מנחושת התנופה] הכיור וכנו... ויתכן [טעם נוסף להשמטתו] שלא היה בפקודת איתמר [הממונה על בני גרשון ומררי, שמשתמשים בעגלות, במדבר ד,כח-לג, ופרשת פקודי עוסקת במה שנתון לפקודת איתמר, שמות לח,כא], כי יכנס בכלל מה שאמר הכתוב (במדבר ג,לא): 'ומשמרתם [של בני קהת] הארון והשלחן והמנורה והמזבחות וכלי הקדש אשר ישרתו בהם', כי בכיור וכנו ישרתו למזבח, והנה איננו בחשבון הפרשה הזו". לדעתו הכיור נישא על ידי בני קהת, כשאר כלי השרת.

יש להעיר על דברי הרמב"ן, ש"כלי הקודש אשר ישרתו בהם" לא נישאו בפני עצמם, שהרי על השלחן והמנורה ושני המזבחות נאמר, בכל אחד מהם, שנשיאת כליו היתה יחד אתו (עיין במדבר ד' פסוקים ז, ט, יב, יד). אם כן, נראה שכוונת הרמב"ן לומר, שהכיור נישא יחד עם המזבח החיצון, ככתוב (פס' יד שם): "ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם, את המחתות את המזלגות ואת היעים ואת המזרקות, כל כלי המזבח, ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו". וחיזוק לדבריו, שיש כאן כלל ופרט וכלל, ומסתבר לרבות כעין הפרט את כל יתר כלי המזבח. אלא שיש לתמוה, שלכאורה הכיור הוא הכלי החשוב מכולם, ולמה הושמט? גם בפסוקים אחרים המזכירים את "כל כלי המזבח" הכיור וכנו אינו כלול בהגדרה זו (שמות כז,ג, לח,ג).

bottom of page