top of page

כהנים, לויים וישראל

האם כהן שמאלי שיתאמן לכתוב בימין יוכל לעבוד במקדש?

שאלה:

אני כהן ואני שמאלי שכותב ביד שמאל, אם אתאמן לכתוב בימין אוכל לעבוד בביהמ"ק בביאת המשיח?

תשובה:

הנך מניח ששמאלי אינו יכול לעבוד במקדש. אכן, כך נאמר בגמרא (בכורות מה ע"ב) וברמב"ם (הלכות ביאת המקדש פ"ח הי"א). ברם, אינני בטוח, לגמרי, שהלכה זו נכונה גם לימינו אנו. בתורה לא נאמר בפירוש, שהשמאלי נחשב כבעל מום הפסול לעבודה. לדעת כמה אחרונים (קרן אורה, יבמות קד ע"א; אור שמח, הלכות יבום וחליצה פ"ד הי"ז), הסיבה שהוא נפסל היא על פי הלכה כללית, שכהן שיש לו תופעה גופנית נדירה כלשהי - נפסל (כי אינו "איש ששווה בזרעו של אהרן", עיין בכורות מג ע"א-ע"ב). לאור זאת יש מקום לומר, שמאחר שבימינו תפוצת השמאליים עלתה באופן מהותי (ראו אנצי' הלכתית רפואית ערך 'אטר' עמ' 99), הגם שהשמאליים עדיין מהווים מיעוט, יתכן שכבר אינם מוגדרים כ"איש שאינו שווה בזרעו של אהרן". אדגיש שזהו רעיון בוסרי, שצריך יותר עיון ובדיקה, הן בהגדרה המדויקת של פסול השמאלי לעבודה והן בבירור השאלה מהי מידת השכיחות שמגדירה מישהו כ"אינו שווה בזרעו של אהרן", ואני עונה כך רק מפני שהדברים עדיין אינם נוהגים הלכה למעשה.

בהנחה שהשמאלי פסול לעבודה, כדין הגמרא והרמב"ם, נראה שאימון בכתיבה בימין, לא ישנה זאת. אפילו לעניין תפילין, שבהם יש מקור שמחשיב את הכתיבה כנושא מרכזי ("וקשרתם... וכתבתם"), נראה לענ"ד, שהעיקר לדינא כדעה שרוב המלאכות קובעות ולא הכתיבה, וקל וחומר לעניין עבודת המקדש, שאין סיבה שלכתיבה יהיה בה משקל מיוחד. ואם מישהו הרגיל את עצמו לעשות את רוב מעשיו בימין - נראה שזה יועיל גם לעניין זה (עיין 'פסקי תשובות' סי' כז אות טו, שכך דעת רוב הפוסקים לגבי תפילין. מסתבר שכך גם לנדון שלנו, אם כי גם בנקודה זו צריך לעיין יותר כדי לקבוע מסמרות).

bottom of page