top of page

מעשה הקרבנות

האם מותר לנסך על המזבח יין של שביעית?

שאלה:

האם מותר לנסך על המזבח יין של שביעית?

תשובה:

בפירות שביעית נאמר "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" (ויקרא כה,ו), ודרשו חכמים: "לאכלה - ולא להפסד" (גמרא פסחים נב,ב), ומכאן שאסור להשתמש ביין של שביעית באופן הגורם לו ללכת לאיבוד. ולכן גם אסור לנסך על המזבח יין של שביעית.

הדבר אף נאמר במפורש ב"תורת כהנים" (מדרש הלכה של התנאים לספר ויקרא), פרשת בהר (פרשה א, פיסקה ו), שם נאמר: "לאוכלה – ולא להביא ממנה מנחות, ולא להביא נסכים ממנה".

אמנם מצאנו שמותר להביא את מנחת העומר משעורים של שביעית, אך שם הסיבה היא, שהמנחה צריכה לבוא מתבואה רכה וטרייה, ולכן אי אפשר להביא את המנחה משעורים שגדלו בשנה שעברה (גמרא מנחות פד,א). לעומת זאת, בניסוך היין אין כל בעיה לנסך יין ישן משנים קודמות.

bottom of page