top of page

בגדי כהונה

האם מעילו של הכהן הגדול היה חייב בציצית?

שאלה:

האם מעילו של הכהן הגדול היה חייב בציצית?

תשובה:

כדי לענות על שאלה זו, ראשית יש לברר מהי צורתו של המעיל והאם בכלל מתקיימים התנאים לחיובו בציצית.

בתורה אין למעיל תיאור מפורט, מלבד הצורך שיהיה כליל תכלת, שיהיה פי ראשו בתוכו, ושבשוליו יהיו פעמוני זהב ורימוני תכלת, ארגמן ותולעת שני (שמות כח, לא-לה). גם במקורות בדברי חז"ל לא מצאנו תיאור מדויק של המעיל.

הראשונים והמפרשים שנזקקו לתיאור המעיל, תיארו אותו באופנים שונים:

א. רש"י מפרש שהמעיל הוא בגד סגור, כמין חלוק, המכסה את כל גופו של הכהן הגדול עד רגליו, ויש בו פתח לצוואר ולראשו של הכהן הגדול, ודומה לכתונת (רש"י שמות כח,ד, וכן משמע מהראב"ד בהשגותיו לכלי המקדש ט,ג).

ב. הרמב"ן פירש שהמעיל הוא בגד בעל כנפים משני צדדים, כלומר, בגד הפתוח מלפנים מלמעלה עד למטה, אשר הלובש יכול לפתוח או לסגור אותו ולכסות בו את כל הגוף, אלא שהוא סגור למעלה, באזור הצוואר, ושם יש לו פתח להכניס בו את ראשו של הכהן הגדול (רמב"ן שמות כח,לב). כך גם משמע מדברי הרמב"ם בהלכות כלי המקדש (ט,ג) וכך כתבו פרשנים אחדים בדעתו (ר"י קורקוס; מרכבת המשנה).

ג. יש שכתבו בדעת הרמב"ם שבנוסף לפתח שהיה מקדימה, היה גם פתח מאחור (רדב"ז כלי המקדש שם).

ד. הרלב"ג מפרש שהמעיל אינו פתוח מלפנים, אלא משני צדי הגוף, מימין ומשמאל, כך שיש כנף אחד לפנים וכנף אחד לאחור (שמות כח,לא-לב) וכך גם פירש בעל תפארת ישראל בדעת הרמב"ם (פתיחה לסדר מועד 'כללי בגדי קודש'). המעיל ב'מכון המקדש' נעשה בצורה הזו.

לפי האמור, השאלה אם יש חיוב בציצית, שייכת רק למעיל העשוי כשיטת הרמב"ם על פי פירושם של הרדב"ז ותפא"י, וכן לשיטתו של הרלב"ג, שכן רק לדעתם יש במעיל ארבע כנפות.

במקורות לא מצאנו שהטילו ציצית במעיל וחז"ל לא הזכירו חיוב ציצית במעיל. הרדב"ז מבאר (כלי המקדש שם), לשיטתו, שבגד כזה עם צורה מיוחדת שכנפותיו באמצע הגוף ולא בצדי הגוף, כמו הטלית שלנו, פטור מן הציצית (רדב"ז שם). בעל המנחת חינוך פטר את הבגד מציצית, שכן דרשו חז"ל: "'כנפות כסותך' - ולא של אחרים", וטלית שאולה פטורה. ומעתה, שמעיל זה של הקדש ואינו בגד פרטי, ממילא פטור הבגד מציצית (מנ"ח מצוה עט).

אולם, אחרים כתבו שאין זה טעם מספיק, מפני שבגדי כהן גדול אין להם גדר של 'בגד שאול', שהרי אין לבגד זה בעלים שיכולים לבוא בכל עת וליטול את שלהם. אדרבה בגדי כהן גדול, ובכללם המעיל, נעשו במיוחד עבור כהן גדול ובמידתו, והרי הוא בכלל "כסותך" ולכן חייב בציצית (תורה שלמה, תצוה, מילואים אות יג).

במכון המקדש נעשה מעיל התכלת כשכנפות הבגד מעוגלות, כדי לא להיכנס למחלוקת בחיוב הציצית.

bottom of page