top of page

הר הבית

האם מקום התפילה והשתחוויה לגברים היה רק בשטח הר הבית?

שאלה:

האם מקום התפילה והשתחוויה לגברים היה רק בשטח הר הבית? האם נכנסו לעזרה רק לצורך עבודה?

תשובה:

הר הבית בוודאי היה מקום תפילה והשתחוויה לגברים, כמתואר במשנה לגבי מצות השתחוויה כנגד הפרצות ו/או השערים (משנה שקלים ו,א; מידות ב,ג; ב,ו). ומכל מקום גם עזרת ישראל שימשה לצורך תפילה והשתחוויה. נכון הוא שלעזרת כהנים מותר לישראל להיכנס רק 'בשעת צרכיהם' – שחיטה, סמיכה, תנופה וכיוצא בזה (משנה כלים א,ח). אף השתחוויה נחשבת בכלל 'צרכיהם', כמבואר ביומא כא,א: "אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שישראל עולין לרגל עומדין צפופין, ומשתחוים רווחים, ונמשכין אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת...". אך לעזרת ישראל מותר להיכנס גם ללא קרבן, כפי שמצאנו לדוגמא, שביום הכיפורים הייתה העזרה מלאה מישראל (משנה יומא א,ח) שבאו לצפות בעבודת כהן גדול.

bottom of page