top of page

עליה להר הבית

האם עלולים להיטמא מנסיעה באוטובוס?

שאלה:

שלום הרב! כאשר אני טובל במקום מגורי ע"מ לעלות להר הבית, מותר לי לשבת באוטובוס מביתי לירושלים? באילו דרכים עלולים להטמא כך שצריך להטהר שוב?

תשובה:

מותר לשבת באוטובוס ללא חשש.

אמנם הישיבה באוטובוס עלולה לטמא, בהנחה שהאוטובוס נטמא באהל המת או מישיבת נידה וזבה על המושבים (הנחה שראויה לדיון נרחב, אבל אינו נצרך לענייננו), אבל טומאה זו איננה מונעת מלעלות להר הבית. הר הבית מותר בכניסה למי שנטמא מטומאה חיצונית לגופו, כגון שנטמא ממת, או ממגע באדם או חפץ שהוא "אב הטומאה". לעומת זאת טומאה מתוך גופו של האדם: זב וזבה ונידה ויולדת ומצורע, וכן "בעל קרי", אוסרת בכניסה להר הבית (פסחים סז ע"א והלכות ביאת המקדש פ"ג הל' א-ד, ועל שיטת הרמב"ם ושאר הראשונים בדין בעל קרי ראה ב'שערי היכל' לפסחים שם, מערכה פב).

המקרה שבו עליך לטבול שוב הוא, אם אתה מרגיש שיצא מגופך קרי (כלומר, זרע גברי) אחרי הטבילה.

הגבעה שבמרכז הר הבית ("הרמה") וסביבתה ובפרט ממזרח לה, שמזוהה עם מקום העזרה וסביבתה (עזרת נשים, 'חיל'), אסורה בהחלט לכניסה לכל סוגי הטמאים. בהנחה שבלאו הכי אתה טמא מת, בגלל ביקור בבית קברות או בית חולים, ממילא אסור לך להיכנס למקום זה (ואם זו עלייתך הראשונה להר הבית - חובה לעלות בליווי מדריך המכיר את התוואי המותר בהליכה).

bottom of page