top of page

בגדי כהונה

היכן היו מאחסנים את בגדי הכהונה במקדש?

שאלה:

היכן היו מאחסנים את בגדי הכהונה במקדש?

תשובה:

במסכת תמיד בפרק חמישי (משנה ג) נאמר כך: "מסרום לחזנים, היו מפשיטין אותם את בגדיהם לא היו מניחין עליהם אלא מכנסים בלבד, וחלונות היו שם וכתוב עליהם תשמישי הכלים". ועל פי המבואר בסוף הפרק הקודם הפיס נעשה בלשכת הגזית, ולאחר הפיס הרביעי, מי שלא זכה, היו מורידים ממנו את בגדי הכהונה. "וחלונות היו שם" – כלומר בלשכת הגזית, וכך פירשו במקום הראב"ד והרא"ש, וכך גם משמע מהמאירי.

אמנם, מדברי כמה מהראשונים על מסכת מידות (א,ד) משמע שבלשכת פנחס המלביש היו מאכסנים את בגדי הכהונה (עיין ר"ש רא"ש ומאירי במידות שם), ויש שכתבו ליישב בין המקורות כך: החלונות המרכזיים וכל בגדי הכהונה אוכסנו בלשכת פנחס המלביש שבצד שער ניקנור, ומשם בכל שבוע היו לוקחים מהלשכה את בגדי הכהונה הנצרכים למשמר של אותו שבוע, והיו מאחסנים אותו בלשכת הגזית (עזרת כהנים מידות א, ד על פי האמור במשנה בתמיד ה, ג. וראה גם תפארת ישראל על המשנה בתמיד הנזכרת).

bottom of page