top of page

מבנה המקדש

העובי של קיר האולם המערבי

שאלה:

מהו עובי קיר האולם המערבי?

תשובה:

שלום רב! יישר כח על השאלה!

בית המקדש מחולק לשלשה חלקים: האולם, הקודש וקדש הקדשים. האולם נמצא בחזית כאשר השטח שלו אחת עשרה אמה על מאה אמה, לאחר מכן הקודש שהיה ארבעים על עשרים אמה ולבסוף קודש הקדשים שהיה עשרים על עשרים אמה.

למעשה הקיר המערבי של האולם היה הקיר המזרחי של ההיכל, ועוביו היה שש אמות (מידות ד,ז; רמב"ם בית הבחירה ד,ד).

bottom of page