top of page

כהנים, לויים וישראל, חידוש העבודה בזמן הזה, כלי המקדש

העוגב של ימינו

שאלה:

האם העוגב כיום הוא אותו כלי רב-חלילים שהיה בבית המקדש?

תשובה:

שלום רב! יישר כח על השאלה המעניינת!

במשנה בערכין (י,א) מופיעים הנבל והחליל. כמו כן היו את הכינורות, חצוצרות והצלצל (רמב"ם כלי מקדש ג,ד).

אני מניח שכוונת השאלה לגבי החליל, האם הוא העוגב של היום? מסתבר כי החליל הוא כלי נשיפה כבימנו, וכך כותב הרמב"ם בפירוש המשנה בשבת (כג,ד) "כלים נבובים שמשמיעים בהם צלילים", וגם בפירוש למשנתנו כותב: "וחליל הוא הכלי המפורסם אצל הכל". ראה גם פירוש אבן עזרא בישעיה (ה,יב): "נבל, שיש בו עשרה נקבים, גם חליל מגזרה חלול". גם רש"י בערכין (י,א) מפרש את היבטוי הכאה: "שהיו נקבים בחליל ומכה באצבעו על הנקב להנעים את הקול".

בספר שלטי הגבורים, לרבי אברהם הרופא מן רבני איטליה שלפני 450 שנה, מתאר בפרק ו (עמ' סא-סב) שלושה מיני חלילים "שכשסותמים ופותחים הנקבים ההם ויקישו בם באצבעות ומפיחים בכלי בפה הוא משמיע קול ערב כרצון היודע לתקוע בו...".

אמנם אין הכרח כי כלי הנגינה שמתאר בעל שלטי הגיבורים בספרו, הם הם הכלים שהיו בזמן המקדש, ובאופן כללי יש לדעת כי "נעלמו מאיתנו דרכי הזמרה והנגינה של הלווים על דוכנם בבית המקדש, ואף שמות כלי הזמר הנזכרים בתהילים אינם ברורים לנו, ואף אם אנו רגילים לקרוא לכלי נגינה המצויים בידנו בשמות כלים הנזכרים בתהילים כגון: כנור נבל ועוגב – ודאי הדבר שצורת הכלים שבידנו שונה מאוד מצורת הכלים שניגנו בהם הלוים בבית המקדש" (מתוך המבוא לתהילים בפירוש דעת מקרא עמ' ז, ראה שם וגם בעמוד כז).

לכן קשה לומר שהעוגב של ימינו הוא החליל של המקדש. אבל זה לא אומר שא"א לנגן בעוגב או בגיטרה חשמלית על הדוכן...

bottom of page