top of page

פרה אדומה

השינוי שתחולל עשיית הפרה האדומה

שאלה:

מה ישתנה אחרי עשיית הפרה האדומה?

תשובה:

כל מי שירצה להיטהר מטומאת מת יוכל לעשות זאת ולהתחיל לקיים את מצוות התורה כהלכה, בהפרשת תרומות ומעשרות וחלה וכדומה. בעתיד, הדבר יאפשר גם לעלות לרגל אל בית המקדש ולחדש את עבודת בית המקדש במלואה.

bottom of page