top of page

שאלות כלליות

זמנים במקדש

שאלה:

איך ידעו הכהנים את הזמנים במקדש? כגון הנחת חלות התודה על גג האיצטבא? האם לכהנים יש משהו שלא היה בידי העם?

תשובה:

שלום רב! יישר כח על השאלה!

המשנה בשקלים מונה את הממונים שהיו במקדש, וביניהם "גביני – כרוז" (משנה שקלים ה,א) שאחראי הוא ואנשיו על הזמנים (רמב"ם כלי מקדש ז,א-ב). מיד עם בוא זמן העבודה הם מכריזים בקול גדול שהגיע זמן העבודה והכהנים והלויים באים לעבודתם.

בגמ' משמע שגביני היה אומר "עמדו כהנים לעבודתכם" (יומא כ,ב), כלומר בבוקר. אבל פשט המשנה שגביני היה ממונה על כל הזמנים, ובאמת הרמב"ם בפיהמ"ש בשקלים כתב שגביני היה מכריז בכל זמני הקרבן (פיה"מ לרמב"ם שקלים ה,א), ומשמע שלא רק בבוקר אלא בכל עבודה ועבודה וכן משמע ברמב"ם הל' כלי המקדש (ז,ב) וכ"כ בערוך השלחן העתיד (קדשים כז,ו).

בזמנם היו יודעים את השעה בעיקר בעזרת ה"שעון שמש" וכך נמצאו בחפירות הארכיאולוגיות שעוני שמש (עיין מנורת זהב טהור, עמ' 45). מסתבר שגם במקדש היו יודעים את השעה הרביעית והחמישית על פי שעון השמש. השעון לא היה מצוי כ"כ לעם ולכן היה צריך לצפות על האיצטבא של המקדש.

bottom of page