top of page

כלי המקדש

כיור (ים) של שלמה והפרים שלו

שאלה:

בלימודי מסכת יומא - קראנו על הכיור שעשה שלמה - רכוב על 12 שוורים. איך שלמה עשה זאת. הרי בנוסף לאיסור ''לא תעשה לך פסל'' - זה גם ממש מזכיר את צורת העגל - שמתוצאותיו אנו סובלים עד היום.

תשובה:

האיסור "לא תעשה לך פסל" נאמר בפסל הנעשה לשם עבודה זרה (רמב"ם הלכות עבודה זרה ג,ט). אמנם יש איסור נוסף, לעשות צורות לנוי, שנאמר: "לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב" (שמות כ,כ), אך איסור זה נאמר בצורות של אדם, או בצורות של כוכבים ומזלות, אך לא בצורות של בעלי חיים (רמב"ם שם הלכה י-יא). לכן מותר היה לשלמה לעשות שוורים ולהעמיד עליהם את הים. גם הדמיון לעגל הזהב, אינו אלא דמיון חיצוני ולא מהותי, שהרי עגל הזהב נעשה לשם עבודה זרה, ואילו השוורים שמתחת לים נעשו כדי לשמש במלאכת הקודש. וייתכן שזה הרעיון שעמד מאחורי מעשהו של שלמה, להציב את דמות החיות במקום המתאים להם, כנושאים וכמסייעים לעבודת האדם ולא כאלילים חס ושלום.

bottom of page