top of page

בגדי כהונה

מגבעת ומצנפת

שאלה:

אורך המגבעת או המצנפת היה שש עשרה אמה, כיצד התבצעה אופן לבישת המגבעת?

תשובה:

שלום רב! יישר כח על השאלה המעניינת!

אני מצרף ממה שכתבנו בעבר על מצנפת ומגבעת וההבדל ביניהם מתוך מגילת בית המקדש.

מגבעת ומצנפת: המצנפת נזכרת בתורה בכמה מקומות בין בגדי הכהן הגדול, בעוד שהבגד שבראשו של כהן הדיוט נקרא בתורה 'מגבעת'. יש אפוא האומרים שהמצנפת והמגבעת שונות זו מזו, אלא שנחלקו הפרשנים מה השינוי וההבדל ביניהם, ורבו הדעות בעניין זה: יש מן הראשונים האומרים, שהמגבעת רחבה לעומת המצנפת שהיא צרה, כדי להותיר מקום לתפילין בין המצנפת והציץ, ויש סוברים להיפך, שהמצנפת רחבה, והיא בגד ארוך שכורכים אותו כריכות רבות סביב הראש, ואילו המגבעת היא כובע צר שאין בו כריכות. עוד יש מי שסובר, שהמצנפת היא בגד דק הנכרך סביב הראש, אך אינו מכסה את הראש מלמעלה, ואילו המגבעת היא כובע גבוה. ויש החולקים על כל זה וסוברים שהמצנפת והמגבעת שוות זו לזו לגמרי, וכן משמע מדברי חז"ל בכמה מקומות.

המצנפת בהלכה: להלכה כתבו הראשונים שהמצנפת והמגבעת שוות זו לזו, ומדובר ברצועה שאורכה שש עשרה אמה, וכורכים אותה סביב הראש, אלא שיש הבדל ביניהם בצורת החבישה, שהמצנפת של הכהן הגדול נכרכת סביב הראש כמו שחובשים שבר, ואילו המגבעת של הכהנים ההדיוטים נכרכת ככובע, ודעה זו מקובלת על רבים מן הפרשנים. מצינו מי שאומר שתופרים את כריכות המצנפת, כדי שתהיה יציבה ומקובעת על הראש בעת עבודת הכהן במקדש, ותקבל צורה של כובע, לכבוד ולתפארת.

bottom of page