top of page

תולדות המקדש

מידות חומות בית המקדש השני

שאלה:

מה המידות של חומות בית-המקדש השני (בנין הורדוס)?

תשובה:

במקורות נזכרו עובי חומות המקדש במסכת מידות, מכיוון מזרח למערב: א. כותל האולם = חמש אמות. ב. כותל ההיכל = שש אמות. ג. אמה טרקסין [האמה שהבדילה בין הקודש לקדש הקדשים] . ד. כותל ההיכל = שש אמות. ה. כותל התא = חמש (משנה מידות ד,ז; רמב"ם בית הבחירה ד,ד).

אלו המידות של חומות בית המקדש השני. הורדוס כנראה היה בתקופה קצת יותר מאוחרת מהתיאור במשנה, אבל במקורות לא נזכרו עובי החומות שבזמן הורדוס- וכנראה שהיו באותן מידות או דומות לכך. יתירה מזאת, חז"ל שמרו על מידות בית שני שיהיה מאה אמה, ולא רצו להעבות את כותל 'אמה טרקסין' ולכן תיחמו את המקום בשתי פרוכות למרות שהורדוס הגביה יותר את הקודש בזמן בית שני.

bottom of page