top of page

כלי המקדש

מיקום שריפת הפרה אדומה

שאלה:

הרדב"ז על הלכות בית הבחירה (ו,א) כותב שמכיון שאנו רואים שהר הזיתים גבוה יותר מהר הבית, א"כ היה אפשר לעשות את הפרה אדומה, בלי כל בעיה, במרומי הר הזיתים, והוא מתרץ שהיו עושים אותה במקום יותר נמוך, ואמנם הא גופא קשיא, למה לא עשו במקום גבוה יותר וכי לא עדיף לעשות כך, בשביל שיוכלו לעשות חומות גבוהות לבית המקדש? עוד כתב הרדב"ז תירוץ נוסף, שהר הבית כיום הוא נמוך ממה שהיה, ולכאורה זה תמוה, כי לפי מה שהבנתי, הרי, אדרבה, רוב הגובה של החומות של הר הבית נמצא קבור באדמה, כמו שרואים במנהרות הכותל וא"כ, אדרבה, הר הבית היום גבוה יותר.

תשובה:

לגבי הדיון בדברי הרדב"ז שפסגת הר הזיתים גבוהה בהרבה מפסגת הר הבית, ולכן אם שורפים בראש ההר מדוע יש להנמיך את הכותל המזרחי. ממהלך הסוגיה ביומא (טז,א), המבררת האם ניתן היה לראות את פתח ההיכל דרך שער המזרח, נראה שראיית הכהן את ההיכל היא בקו מאוזן, כלומר שהוא עומד בהר הזיתים בגובה המקביל לגובה ההיכל, ולא עומד בפסגת ההר וצופה באלכסון.

אפשר לתת שלוש השערות מדוע לא שרפו בראש ההר:

  1. אפשר שהדבר נלמד מ"והזה אל נכח... " שמשמעותו בקו ישר. הרדב"ז עצמו כותב שלא שחטו בפסגה, אך לא ברור אם עשו זאת מעיקר הדין או מסיבה אחרת (שערי היכל יומא מערכה כג).

  2. ראש ההר מול מקום קדש הקדשים הוא כ-50 מטר מעל מפלס הר הבית, במרחק של 290 מטר יותר רחוק מאשר המקום בהר הזיתים בגובה מקום אבן השתיה. זהו מרחק גדול ב 50% יותר, ובמרחק כזה, הרבה יותר קשה לכוון ולראות את פתח ההיכל.

אילו בחרו בראש הר הזיתים כדי לשרוף שם את הפרה, אמנם היו צריכים להנמיך את כותל המזרחי של הר הבית, אבל היו חייבים אז להנמיך את כתלי עזרת הנשים והעזרה, כדי לאפשר לראות מעל גביהם. כנראה שבוני המקדש העדיפו להנמיך הרבה את הכותל המזרחי של הר הבית, מאשר להנמיך את כל שלשת הכתלים במקצת (שני הסברים אלו מובאים במאמרו של הר' יונתן אדלר ב'תחומין' כב, 'מקום שריפת הפרה האדומה').

bottom of page