top of page

מבנה המקדש

עזרת ישראל במשכן

שאלה:

האם יש עזרת ישראל בחצר המשכן? ואם כן, עד איפה נכנסים ישראל?

תשובה:

שלום רב! יישר כח על השאלה המעניינת!
המשנה בכלים (א,ח) מונה את עזרת ישראל [שטח רצועה של אחת עשרה אמה אחרי שער ניקנור], כמקום מקודש יותר מעזרת נשים שאין מחוסר כפורים נכנס לשם וחייבים עליה חטאת וכו'. כלומר עזרת ישראל במקדש היתה מיועד לישראל (מי שאיננו כהן) כשהוא טהור. עם זאת, המשנה שם מסיימת שישראל נכנסים אפי' לאזור המזבח אם יש צורך כגון סמיכה, שחיטה ותנופה. כל קדושה זאת נזכרת ביחס לבית המקדש.
באשר למשכן לא נזכר שהיתה את ההפרדה הזאת לקדושות, לפחות אינני יודע מקור אם היה דבר כזה במשכן. לכאורה משמע להיפך! כל דין העזרה שווה, וממילא ישראל טהור או אפי' אשה יכולים להיכנס לחצר המשכן, שכן חנה עמדה ליד עלי היושב על מזוזת היכל ה' [מחל' אם היתה בד' אמותיו או בה' אמותיו ברכות לא,ב]. כמו כן במשכן היו את המראות הצובאות שנעשו ממראות של נשים אשר צבאו פתח אוהל מועד, גם כאן משמע שלא היו את ההבדלות שהיו במקדש.
לעיון נוסף, 'סידור המקדש לאם ולבת' תפילת נשים במשכן.

bottom of page