top of page

פרה אדומה

עשיית פרה אדומה בלי בית המקדש

שאלה:

האם אפשר לעשות את הפרה האדומה גם בלי בית מקדש?

תשובה:

על פי הדעה המקובלת בהלכה התשובה חיובית. נאמר אמנם בתורה שההזאה מדם הפרה צריכה להיות "אל נכח פני אהל מועד", כלומר, מול המקדש. ברם, ההלכה קובעת שקדושת המקדש קיימת לעולם ומחשיבה אותו כאילו הוא קיים, לעניין דיני הקרבנות ("מקריבין אף על פי שאין בית"). זאת, למרות שגם הקרבת הקרבנות זקוקה לקיום המקדש. כך גם לגבי הפרה האדומה.

bottom of page