top of page

שאלות כלליות

עשן הקטורת

שאלה:

כתוב במקורותינו שעמוד הקטורת היה מיתמר ועולה כמקל, מעולם לא נצחה הרוח את עמוד הקטורת וכו'. והרי, מזבח הזהב היה בתוך ההיכל, ולא היה פתח בתקרת ההיכל (למיטב ידיעתי), מהיכן היה יוצא עמוד הקטורת החוצה ?

תשובה:

במשנה באבות פ"ה מ"ה נאמר: "ולא נצחה הרוח את עמוד העשן", ולא מפורש לאיזה עשן הכוונה. בגמרא ביומא כא ע"ב מפורש שהכוונה לעשן המערכה, וכך הסבירו כל מפרשי המשנה. אך באבות דרבי נתן יש נוסחאות שונות: לפי אחת - הכוונה לעשן המערכה של המזבח החיצון (נוסחא א פל"ה), ולפי השניה - לעשן הקטורת (נוסחא ב פל"ט). יתכן להסביר בדוחק גם את הנוסח השני, שהרוח הנושבת מפתח ההיכל לא הזיזה את עשן הקטורת, או שהעשן התפזר אל מחוץ להיכל דרך הפתח הפתוח ומשם עלה ישירות למעלה.

bottom of page