top of page

פרה אדומה

צער בעלי חיים בשריפת הפרה האדומה

שאלה:

לשרוף פרה? האם זה לא צער בעלי חיים?

תשובה:

מובן שלא שורפים אותה חיה. התורה אומרת לשחוט אותה, ואחר כך לשרוף את כולה (במדבר פרק יט). זה לא צער בעלי חיים מעבר לכל שחיטה רגילה. ומי שציווה אותנו שלא לצער בעלי חיים ציווה אותנו גם לעשות את הפרה האדומה.

bottom of page