top of page

חידוש העבודה בזמן הזה

שינוי מקום ביהמ"ק, והיכולת לבנות את ביהמ"ק לפי מידותיו

שאלה:

א. האם ישנה אפשרות הלכתית לבנות את המקדש לא על המסגד שבנו הערבים במקום. ב. האם יש לנו יכולת לבנות את המקדש, הלכתית, עם כל המידות של כל דבר.

תשובה:

א. מסגד אל-אקצא נמצא בדרום הר הבית, והוא רחוק עשרות מטרים ממקום המקדש. ייתכן שהתכוונת למבנה כיפת הסלע (קוּבַּת אַ-סַ'חְ'רַה), שהוא איננו מסגד, העומד על מקום אבן השתייה. אין אפשרות להזיז את מקום המקדש ממקומו, שכן כמו שכותב הרמב"ם בהלכות בית הבחירה (פרק ב הלכה א-ב) לגבי מקום המזבח: "המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנין אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה מזבח לעולה לישראל, ובמקדש נעקד יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית יי' בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי. ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה את המזבח בגורן ארונה, הוא המקום שבנה בו אברהם את המזבח ועקד עליו את יצחק, והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא, אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא".

לכן אין אפשרות הלכתית לשנות את מקום המקדש.

ב. מסכת מידות מוקדשת לתיאור מבנה המקדש לפרטיו, והלכות אלו נפסקו ברמב"ם בהלכות בית הבחירה. כמובן שיש להעמיק ולחקור, אבל באופן עקרוני בוודאי שהדבר אפשרי.

bottom of page