top of page

החגים במקדש

תקיעה בחצוצרות בערב יום טוב

שאלה:

כידוע במסכת שבת לה' עמ' ב', מתואר שם כי בכל יום שישי לקראת שבת היו תוקעים שש תקיעות: להבטיל את העם ממלאכה בשדות, לנעול את החנויות וכו'. האם גם בערב יום טוב היו תוקעים שש תקיעות עד לכניסת המועד?

תשובה:

בכל יום היו תוקעים במקדש כ"א תקיעות לפחות, ואם היה ער"ש היו מוסיפים עוד שש תקיעות שלש – להבטיל את העם ממלאכה, ושלש – להבדיל בין קודש לחול (סוכה נג,ב; שבת לה,ב), ואף ביום טוב שחל בער"ש היו תוקעים כדי להבדיל בין מלאכת אוכל נפש שמותרת ביום טוב ואסורה בשבת (רמב"ם שבת ה,כא).

באשר לתקיעה בערב יום טוב לא מצאנו מפורש בגמרא, אך הראשונים נדרשו לזה, ואף יש מן הראשונים שכתבו במפורש שאף בערב יום טוב היו תוקעים (ר"ח שבת קטו,א בשם רה"ג; תוס' שבת קיד,ב רש"י חולין כו,ב). לא מצאנו מי שחולק וסברא נכונה שהיו תוקעים גם בערב יום טוב כדי להבדיל ולהבטיל את העם.

bottom of page